Speaker´s Corner – English Language Competition in public speaking

Speaker´s Corner – súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom

Súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku organizujeme  z dôvodu, že čoraz viac a viac ľudí hovorí po anglicky a sú to hlavne mladí ľudia. Počítali sme preto so širokým spektrom súťažiacich. Keďže mladí ľudia veľa cestujú a prinášajú si so sebou v jazyku určité veľmi hovorové a neformálne „zlozvyky“. Chceli by sme, aby mali možnosť sa prejaviť práve v tom formálnom štýle rečníckeho prejavu bez použitia techniky.

Súťažiaci sú rozdelení do troch kategórií: pre stredné školy sú to kategórie podľa veku: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii  Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút.

V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. V posledných troch ročníkoch sme sa pre stredoškolákov rozhodli zaradiť témy aj predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Vzhľadom na obmedzený počet miest sa z každej strednej školy maximálne traja žiaci do každej kategórie.

Radi by sme aj pozvali vyučujúcich, ktorých žiaci sa zúčastnia, aby prijali pozíciu porotcu v jednej z komisií a pomohli objektívne hodnotiť prejavy.

Všetci prihlásení súťažia podľa veku v tzv. semifinále, kde prednesú svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále sa v trojčlenných komisiách (v každej komisii sú vždy aj učitelia zo súťažiacich škôl) hodnotia gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež majú členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí reagovať. Žiaci sú bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátajú. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažia finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahajú nové témy. Každý z nich má inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostáva ako v semifinále. Na prípravu majú 15 minút. Hodnotia sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotia pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia je zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí.

Z každej kategórie je nakoniec jeden víťaz.

Propozície 2019

>>> Online prihláška <<<