CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života.

Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. To znamená vedieť mapu čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí a vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia.

Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často komplikovanú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti opisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho osobitosť v kontexte Európy, či sveta.

METÓDY

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.

 • Motivačné metódy:
  • motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia)
  • motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
  • motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
 • Expozičné metódy:
  • rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
  • vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva)
  • rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie)
 • Problémové metódy:
  • projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu)
 • Aktivizujúce metódy:
  • brainstorming
 • Fixačné metódy:
  • metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, domáce úlohy)
 • Práca s mapou (v tlačenej a digitálnej podobe)

HLAVNÉ TÉMY

 1. Ročník
 • Planéta Zem
 • Litosféra a georeliéf
 • Atmosféra
 • Hydrosféra
 • Pedosféra
 • Biosféra

 

 1. Ročník
 • Obyvateľstvo
 • Sídla
 • Poľnohospodárstvo
 • Priemysel
 • Služby
 • Turizmus
 • Geografia sveta

 

 1. Ročník
 • Geografia Slovenskej republiky
  • prírodné podmienky SR
  • obyvateľstvo a sídla SR
  • hospodárstvo SR (priemysel a poľnohospodárstvo)
  • doprava SR
  • cestovný ruch SR

 

 1. Ročník
 • Afrika
 • Ázia
 • Amerika
 • Európa
 • Austrália a Oceánia