Charakteristika predmetu:

Predmet Občianska náuka prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese.

Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie.

Ciele predmetu:

Žiaci získajú:

 • získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 • realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,
 • osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,
 • uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,
 • preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,
 • uznávajú základné princípy demokracie,
 • budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,
 • učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,
 • získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.

Hlavné témy:

Tretí ročník

 • Psychológia je veda o ľudskej duši a duševných javoch
 • „psyché“ – životná sila, duša
 • „logos“ – veda
 • Sociológia je veda, ktorá skúma spoločnosť, spoločenské javy, vzťahy, vzniknuté spoločenské problémy, vysvetľuje ľudské správanie
 • Právo, vznik práva je veľmi úzko spätý zo vznikom spoločnosti a vznikom gréckych štátov – polis
 • Právo delíme na ústavné právo, občianske právo, rodinné právo, trestné právo, pracovné právo

Štvrtý ročník

 • V štvrtom ročníku sa venujeme politológii a filozofii.
 • Politológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním politiky, vznikla v roku 1949.
 • Filozofia je kráľovnou vied, je najstaršia zo všetkých vedných disciplín, pôvodne zahŕňala všetky dovtedajšie poznatky
 • „filos“ – priateľ, milovník „sofia“ – múdrosť

Piaty ročník

 • V piatom ročníku sa pripravujeme na maturitnú skúšku, a preto počas piatich vyučovacích hodín, ktoré máme k dispozícii počas jedného týždňa, opakujeme a dopĺňame vedomosti zo všetkých blokov.
 • Okrem toho, spolu so študentami riešime rôzne celospoločenské problémy, veľa komunikujeme, vedieme odborné diskusie na rôzne témy a snažíme sa hľadať riešenie rôznych konfliktov, ktoré sa samozrejme týkajú predmetu Občianska náuka.