CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet biológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského vzdelávania (ISCED3a) základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.

VYUČOVACIE METÓDY

 • Motivácia – prírodne prostredie, naše telo a procesy v ňom, …
 • Rozhovor – žiaci sú aktívne zapojení do práce na hodine, kladú otázky.
 • Metóda kreslením a označovaním – v Biológii veľmi potrebná, nákres orgánu, listu, bunky s označením jednotlivých častí je výbornou pomôckou na učenie.
 • Vizualizácia – učenie sa pomocou schém, grafov a obrázkov, ktoré žiaci sami interpretujú, pripadne s pomocou učiteľa, tiež prostredníctvom videí.
 • Praktické cvičenia – žiakom umožnia experimentovať, objavovať a prehlbovať svoje vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti.
 • Pracovné listy
 • Moderná vyučovacia metóda CLIL – prepojenie cudzieho jazyka a ostatných vyučovacích predmetov. V CLIL-e študenti komunikujú o svojom študijnom odbore v cieľovom jazyku, a tak sa ho učia používať ako pracovný jazyk.

 

HLAVNÉ TÉMY V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOCH

 1. ročník (3 hod./týždeň)

Žiaci získajú v druhom ročníku množstvo zaujímavých poznatkov o bunke, mikroorganizmoch, základnej stavbe rastlinného a živočíšneho tela, zorientujú sa v rastlinnom a živočíšnom systéme. Praktické cvičenia žiakom umožnia experimentovať, objavovať a prehlbovať svoje vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti.

 1. ročník (3 hod./týždeň)

Učivo tretieho ročníka je rozdelené do dvoch častí a žiaci sa stretávajú s vybranými kapitolami z genetiky a biológia človeka poskytne žiakom detailnejšiu predstavu o fungovaní ľudského tela a upozorní na najbežnejšie ochorenia a prevenciu.

 1. ročník MED (4 hod./týždeň)
 2. ročník MED (6 hod./týždeň)

Predmet Biológia vo štvrtom a piatom ročníku je určený pre študentov MED skupiny, ktorí chcú maturovať z predmetu biológia, budú robiť prijímacie pohovory z predmetu biológia (napr. na štúdium medicíny, psychológie, trénerstva a učiteľstva predmetu biológia, ekológia, telesná výchova). Náplňou predmetu je učivo, ktoré je zahrnuté v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie.