Ing. Emília Korenčiaková
ekonomika, nemecký jazyk
korenciakova@ssag.sk

Mgr. Lucia Kubašková
biológia, chémia
kubaskova@ssag.sk

Mgr. Lenka Števková
anglický jazyk
stevkova@ssag.sk

Mgr. Oľga Štureková
matematika
sturekova@ssag.sk

Mgr. Lucia Žiačková
občianka náuka
ziackova@ssag.sk

Mgr. Silvia Tomašcová
anglický jazyk
tomascova@ssag.sk

Mgr. Monika Gallschneiderová
biolóia, chémia
gallschneiderova@ssag.sk

Mgr. Ingrid Drábková
slovenský jazyk
drabkova@ssag.sk

Mgr. Mária Benikovská
geografia
benikovska@ssag.sk

Mgr. Michaela Veselá
anglický jazyk
vesela@ssag.sk

Mgr. Ivan Fiala
informatika
fiala@ssag.sk

Mgr. Victoria Pleguezuelos
španielsky jazyk
pleguezuelos@ssag.sk

Mgr. Jana Schmidtová
anglický jazyk
schmidtova@ssag.sk

Mgr. Aneta Crkoňová
dejepis
crkonova@ssag.sk

PaedDr. Janka Štaffenová
slovenský jazyk, umenie a kultúra
staffenova@ssag.sk

Mgr. Eva Dubenová
telesná a športová výchova, koordinátor športových aktivít
dubenova@ssag.sk

Ing. Peter Kottek
fyzika
kottek@ssag.sk

Mgr. Juraj Lazárek
náboženská výchova
lazarek@ssag.sk