CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

Dejepis je predmet, ktorý sa venuje všetkým oblastiam života v minulosti, preto je veľmi obsiahly, to však neznamená zdĺhavý a už vôbec nie nudný. Verím, že dejepis zahŕňa témy, ktoré by ste v ňom vôbec nehľadali, ako napríklad šport, vedu, jazyky a rôzne zaujímavosti zo života ľudí. Vo vyučovaní sa snažím predstavovať osudy ľudí počas rôznych dejinných dôb a udalostí, pri ktorých si žiaci formujú vlastné názory a postoje.

VYUČOVACIE METÓDY:

 • Prezentácia (PPT, video, film)
 • Diskusia (debata, rozhovor, dialóg)
 • Analýza textu (historický prameň)
 • Pracovné listy (utvrdenie vedomostí po každom celku)
 • Písomné práce (názorová esej, seminárna práca, recenzie)
 • Grafické projekty (propagandistické alebo demonštračné plagáty, modely)
 • Exkurzie (múzeá, galérie, exhibície)

HLAVNÉ TÉMY V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOCH:

 1. ročník (2 hod./týždeň) – Čo je história (pojmy a definície, pomocné vedy, meranie času, periodizácia, historické pramene, práca historika), Pravek (antropogenéza, doba kamenná, bronzová a železná, Kelti), Starovek (Staroveké riečne civilizácie, Antické Grécko a Rím)
 2. ročník (2 hod./týždeň) – Stredovek (feudálny systém, kresťanstvo a islam, každodenný život, stredoveké kráľovstvá, odkaz stredoveku), Slovania a Uhorské kráľovstvo, Fenomény novovekého sveta (zámorské objavy, renesancia a humanizmus, reformácia a protireformácia, absolutizmus, osvietenstvo), Habsburská monarchia
 3. ročník (2 hod./týždeň) – Moderná doba (revolúcie, Napoleon, nové ideológie, jar národov, slovenské národné obrodenie), 20. storočie (svetové vojny, premeny Československa, EÚ)
 4. ročník LAW (4 hod./týždeň) – podrobné dejiny 20. storočia (1. sv. vojna, Prvá Československá republika, 2. sv. vojna, Slovenský štát, Studená vojna, socializmus v Československu, Nežná revolúcia, integráciu do EÚ)
 5. ročník LAW (5 hod./týždeň) – opakovanie učiva a príprava na maturity

DEJEPIS EXTRA:

 • Komu by bolo dejepisu stále málo, predmet Projektová činnosť so špecializáciou dejepis je jedinečnou možnosťou venovať sa konkrétnej sfére svojho záujmu a naučiť sa pritom akademicky písať. Žiaci počas celého roka pracujú v skupinách na svojej vlastnej práci, ktorá spĺňa kritéria odbornej seminárnej práce a možno sa s ňou zapojiť do Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).
 • Možnosť zúčastniť sa Dejepisnej olympiády v kategórii A alebo B alebo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR