CHARAKTERISTIKA A METÓDY

Vo vyučovaní anglického jazyka kladieme dôraz na rovnomerné rozvíjanie vedomostí a zručností našich žiakov. Okrem gramatiky a slovnej zásoby, žiaci rozvíjajú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, rozprávanie a písanie. Dôležitou súčasťou je rozvoj schopnosti vypracovať projekty a následne ich prezentovať a obhajovať pred triedou. Žiakov vedieme k samostatnej aj skupinovej práci, ku kritickému rozmýšľaniu, zodpovednosti a tolerancii. Počas hodín majú možnosť debatovať, prezentovať svoj názor, používať argumenty a klásť otázky.

Dôraz sa kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v predmete je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.

V predmete anglický jazyk počas piatich rokov vyučujeme z učebníc Solutions od úrovne Pre-intermediate po Advanced. Cieľom je dosiahnuť úrovne C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

V prvom ročníku pri hodinovej dotácii 8 hodín za týždeň za upevňujú základy angličtiny, učíme sa spontánne reagovať a komunikovať na rôzne témy, prezentovať projekty, správne používať adekvátnu slovnú zásobu a gramatické štruktúry. Na začiatku školského roka pracujú žiaci na prezentáciách k Európskemu dňu jazykov, ktoré následne prezentujú pred triedou (obrázky)

V druhom ročníku pri dotácii 5 hodín do týždňa, pokračujeme v rozvíjaní vedomostí a zručností v anglickom jazyku na úrovni intermediate a rozširujeme vzdelávanie aj o reálie a kultúrne aspekty anglicky hovoriacich krajín.

V treťom ročníku sa vyučuje zo Solutions Upper-intermediate (úroveň B1-B2) a na dvoch hodinách z piatich sa venujeme anglickej a americkej literatúre. Na hodinách čítame, analyzujeme a diskutujeme o prečítaných dielach, v prvom polroku je Animal Farm od Georga Orwella a v druhom polroku Of Mice and Men od Johna Steinbecka.

Vo štvrtom ročníku v prvom polroku čítame dielo od Williama Goldinga Lord of the Flies a pokračujeme v na úrovni upper-intermediate (B2/C1). V druhom polroku je literatúra nahradená prípravou na maturitnú skúšku a certifikátmi na úrovni C1.

V piatom ročníku žiaci dosahujú úroveň C1 a intenzívne sa pripravujú na záverečné maturitné skúšky. V tomto ročníku je žiakom umožnená individuálna príprava na medzinárodné jazykové certifikáty (IELTS alebo Cambridge), ktoré sú potrebné pre štúdium na univerzitách v zahraničí.

TÉMY

Obsah učiva ( gramatika, slovná zásoba, konverzačné témy) vychádza z cieľových požiadaviek na maturitu z anglického jazyka úroveň C1.

Týždenná dotácia hodín v predmete a úroveň jazyka podľa SERR:

  • 1. ročník – 8 hodín týždenne, úroveň A2-B1
  • 2. ročník – 5 hodín týždenne, úroveň B1
  • 3. ročník – 5 hodín týždenne, úroveň B2
  • 4.ročník – 5 hodín týždenne, úroveň B2-C1
  • 5.ročník – 5 hodín týždenne, úroveň C1