Finančné podmienky štúdia na Súkromnom gymnáziu sú obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí vzdelania na Súkromnom gymnáziu, v čl. 4: Platby spojené so štúdiom.

Ročný príspevok žiaka (zákonného zástupcu) na školský rok štúdia je 1000,00€. Ročný príspevok je žiak (zákonný zástupca) povinný uhradiť poskytovateľovi – Súkromnému gymnáziu – bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do pokladne na ekonomickom úseku poskytovateľa najviac v dvoch splátkach:

  • prvá splátka vo výške 360,00€ najneskôr do 15. septembra príslušného školského roku
  • druhá splátka vo výške 640,00€ najneskôr do 15. januára príslušného školského roku

Pri bezhotovostnom prevode žiak (zákonný zástupca) :

  • uvedie do správy pre prijímateľa meno a priezvisko žiaka, triedu a za ktoré obdobie platí

Okrem ročného príspevku za štúdium je žiak (zákonný zástupca) povinný uhradiť zápisné do príslušného ročníka najneskôr do 30. júna kalendárneho roku, v ktorom dôjde k začatiu príslušného školského roku. Výška zápisného do každého ročníka je 100,00€.

V prípade vykonávania akýchkoľvek opravných skúšok alebo opravných maturitných skúšok v mimoriadnom termíne je žiak povinný zaplatiť poskytovateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred stanoveným termínom skúšky:

  • za opravnú skúšku – 16,50€
  • za opravnú maturitnú skúšku – 33,00€

Z ročného príspevku žiaka na štúdium nie je hradené:

  • stravné v školskej jedálni
  • ubytovanie v domove mládeže
  • lyžiarsky, plavecký výcvik a KOŽAZ

Tieto položky sú hradené žiakom v závislosti od poskytovateľa danej služby.
Školský účet: ČSOB IBAN: SK15 7500 0000 0040 2476 2964

Horeuvedené poplatky za školné platia pre ročníky 2., 3., 4., 5. podľa Zmluvy o poskytnutí vzdelania a doplnených dodatkov. Pre 1. ročník platia finančné podmienky uvedené v Zmluve o poskytnutí vzdelania.