Finančné podmienky štúdia na Súkromnom gymnáziu sú obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí vzdelania na Súkromnom gymnáziu, v čl. 4: Platby spojené so štúdiom.

Ročný príspevok žiakov (zákonných zástupcov), ktorí nastúpili na Súkromné gymnázium v školskom roku 2019/2020 je výška príspevku určená na sumu 1200 eur.

Táto výška školného platí aj pre ďalších novoprijatých žiakov.

Ročný príspevok žiakov ( zákonných zástupcov), ktorí nastúpili na Súkromné gymnázium pred školským rokom 2017/2018 je výška príspevku určená na sumu 1000 eur resp. tak ako je uvedené v Zmluve o poskytnutí vzdelania a jej dodatkov.

Pri bezhotovostnom prevode žiak (zákonný zástupca):

  • uvedie do správy pre prijímateľa meno a priezvisko žiaka, triedu a za ktoré obdobie platí

Školský účet: ČSOB IBAN: SK15 7500 0000 0040 2476 2964