Finančné podmienky štúdia na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11, Žilina

V prípade úspešného zvládnutia prijímacieho konania sa pri zápise na Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina podpisuje Zmluva o poskytnutí vzdelania medzi zákonným zástupcom žiaka a školou.

Finančné podmienky štúdia na Súkromnom gymnáziu sú určené v Zmluve o poskytnutí vzdelania na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11, Žilina v čl. V: Platby spojené so štúdiom.

Ročný príspevok tzv. školné je rozdelené do dvoch splátok, ktoré sa uhrádzajú vždy k 15. septembru a k 15. januáru príslušného roka. Výška tohto poplatku je 1460 eur.

Okrem tohto poplatku sa uhrádza tzv. zápisné, ktorého výška je 100 eur a uhrádza sa vždy do 30. júna pred začiatkom nového školského roka.

Celková výška školských poplatkov je 1560 eur za jeden školský rok.

V prípade mesačného splátkového kalendára sa táto výška navýši o manipulačný poplatok, ktorý predstavuje 11 eur mesačne.

Všetky školné poplatky sa uhrádzajú na účet školy, prostredníctvom aplikácie edupage, kde sú vopred nastavené výšky platieb a tiež pridelené variabilné symboly.