Charakteristika predmetu jazyk slovenský 1. ročník

Slovenský jazyk má dominantné postavenie v systéme vzdelávania, pretože je naším národným jazykom. Prostredníctvom jazyka si každý žiak uvedomuje svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť. Patrí k všeobecnému vzdelaniu, aby každý študent ovládal pravopis, mal prehľad v európskej a svetovej literatúre a dokázal správne komunikovať.

Metódy predmetu jazyk slovenský 1. ročník

 • informačný výklad
 • riadený rozhovor
 • situačnú a inscenačnú metódu
 • využívanie IT technológií
 • prednosť dávam samostatnej tvorivej úvahe

Témy predmetu jazyk slovenský 1. ročník

 • Jazyk a komunikácia
 • Základy gramatiky a literatúry
 • Získavanie a spracovanie informácií
 • Staroveká literatúra
 • Stredoveká literatúra
 • Humanizmus a renesancia
 • Oficiálna komunikácia
 • Pracovná komunikácia
 • Lexikológia
 • Klasická literatúra
 • Obohacovanie slovnej zásoby

Charakteristika predmetu umenia a kultúra 1. ročník  

Nadväzuje na výtvarnú a hudobnú výchovu a na výchovu umením. Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov. Formuje ich vlastné názory a hodnotiace postoje. Predpokladá uplatňovanie zážitkových metód, kreatívne chápanie umenia, poznávanie estetických a kultúrologických pojmov dejín umenia a kultúry. Cieľom je estetická činnosť žiakov a estetické vnímanie.

Metódy predmetu umenia a kultúra 1. ročník

 • zážitkové a skúsenostné
 • kreatívne chápanie umenia
 • projekčné metódy
 • priama skúsenosť

Témy predmetu umenia a kultúra 1. ročník

 • Kultúra a kultúrne tradície v regiónoch
 • Svetové a kultúrne dedičstvá
 • Dobročinné akcie
 • Zdravý Životný štýl
 • Móda, kultúra tela, zmysel športu
 • Populárna a masová kultúra, elektronické médiá
 • Poznávanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel
 • Princípy populárnej kultúry, kultúrna komunikácia, kultúra a technika