Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:  Súkromné gymnázium
Sídlo: Oravská 11, 010 01 Žilina
Číslo účtu IBAN: SK15 7500 0000 0040 2476 2964
IČO: 37804324
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca: PaedDr. Ľudmila Chodelková
e-mail: riaditel.ssag@gmail.com
Telefon: 0903 243 990

 

Zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predkladanie ponúk

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur