• pomoc pri školských problémoch – zhoršený prospech, zlá adaptácia na školské prostredie, príprava na vyučovanie, problémy s učením, špecifické poruchy učenia
  • pomoc pri osobných problémoch
  • zabezpečenie a sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci prostredníctvom Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne
  • primárna prevencia sociálno-patologických javov.
  • profesijné smerovanie, výber študijného zamerania do 4. ročníka
  • zabezpečenie testov profesijnej orientácie prostredníctvom psychológov
  • komplexné informácie o vysokých školách a možnostiach štúdia na vysokých školách: študijné odbory, študijné programy, prijímacie pohovory – prihlášky, termíny, profilové predmety, testy, prípravné kurzy na vysoké školy, informačné dni, dni otvorených dverí, konzultačné dni
  • poradenstvo pri výbere vysokej školy a študijného zamerania
  • osobné individuálne pohovory so zameraním na vysoké školy
  • pomoc pri vypĺňaní a odosielaní prihlášok na vysoké školy a všetky náležitosti s tým spojené /tlačivá, potvrdenia, vysvedčenia, diplomy, známky, platby/ + elektronické vypĺňanie prihlášok na vysoké školy,
  • informácie súvisiace s procesom nostrifikácie dokladov /Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní – tlačivá žiadostí, proces nostrifikácie, potrebné doklady/