Charakteristika predmetu:

Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazyková a literárna. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Základom literárnej zložky je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni spracovania

Metódy predmetu:

 • informačný výklad
 • riadený rozhovor
 • situačnú a inscenačnú metódu
 • využívanie IT technológií
 • prednosť dávam samostatnej tvorivej úvahe

Témy predmetu:

 • Jazyk a komunikácia
 • Základy gramatiky a literatúry
 • Získavanie a spracovanie informácií
 • Staroveká literatúra
 • Stredoveká literatúra
 • Humanizmus a renesancia
 • Oficiálna komunikácia
 • Pracovná komunikácia
 • Lexikológia
 • Klasická literatúra
 • Obohacovanie slovnej zásoby

Ciele predmetu:

Žiaci získajú:

 • získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 • realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,
 • osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,
 • uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,
 • preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,
 • uznávajú základné princípy demokracie,
 • budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,
 • učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,
 • získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.