Charakteristika predmetu
V predmete matematika sa snažíme rozvíjať a používať matematické myslenie žiakov na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Hlavný dôraz sa kladie na postup riešenia, aktivitu žiaka a na vedomosti.

Tento predmet zahŕňa matematické poznatky a zručnosti, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka a ktoré žiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom živote. Rozvíja kritické myslenie a formuje schopnosť argumentácie

Metódy, ktoré používate pri výučbe.
Žiakov vedieme k individuálnej, skupinovej práci pri riešení úloh a k experimentovaniu. Žiaci sa učia používať slovenskú aj anglickú matematickú terminológiu. Vedieme ich k správnemu a presnému vyjadrovaniu.

Využívame možnosti na aplikáciu metód heruistického charakteru (učiteľ sa pýta vhodné otázky, ktoré vedú žiakov k správnej odpovedi). Veľký dôraz kladieme na riešenie aplikačných úloch a upevňovanie medzipredmetových vzťahov. Na vyučovaní používame všetky dostupné prostriedky výpočtovej techniky a matematické programy (Geogebra, Graph a iné). Žiaci počas hodín majú možnosť prezentovať svoj názor, argumentovať a klásť otázky. Pri výuke sa vždy zohľadňujú individuálne potreby žiaka. Žiaci majú možnosť konzultovať učivo na bezplatných konzultáciach.

Na matematike žiaci používajú pracovné listy a pdf dokumenty zo slovenských aj anglických učebníc a cvičebníc.

Hlavné témy v jednotlivých ročníkoch.
Predmet sa v 1. až 3. ročníku zameriava na získanie základných matematických vedomosti, zručností a kompetencií zahrnutých v učebných osnovách podľa štátneho vzdelácacieho programu. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:

 • Čísla, premenné a počtové výkony s číslami
 • Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 • Geometria a meranie
 • Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 • Logika, dôvodenie, dôkazy

Vo 4. a 5.ročníku sa orientuje na prehĺbenie a upevnenie učiva daného učebnými osnovami pre prvé tri ročníky, a tiež sa obsahovo zameriava na rozširujúce učivo a cieľové požiadavky k maturite a k prijímacím skúškam na vysoké školy. Vzdelávací obsah predmetu je rozšírený o tieto tematické okruhy:

 • Paramtrické rovnice a nerovnice
 • Polynomické rovnice vyšších stupňov
 • Matice a determinanty
 • Limity, derivácie a integrály
 • Komplexné čísla.

V prvom ročníku je matematika 4 hodíny týždenne. Žiaci si upevňujú vedomosti zo základnej školy a získavajú aj poznatky z okruhov pre prvý ročník. Hlavný dôraz sa kladie na získanie, upevnenie a používanie anglickej slovnej zásoby a vedomosti. Témy v prvom ročníku sú:

 • Čísla, premenné a počtové výkony s číslami
 • Číselné a algebrické výrazy
 • Rovnice, nerovnice a sústavy rovníc
 • Rovinná geometria a meranie
 • Zhodné a podobné zobrazenia

V druhom ročníku je matematika 4 hodíny týždenne. Žiaci si upevňujú vedomosti z prvého ročníka a získavajú aj poznatky z okruhov pre druhý ročník. Hlavný dôraz sa kladie na získanie, upevnenie a používanie anglickej slovnej zásoby a vedomosti. Témy v druhom ročníku sú:

 • Relácia a funkcia
 • Elementárne funkcie, ich transformácie a aplikácie
 • Rovnice, nerovnice a sústavy rovníc
 • Priestorová geometria a meranie
 • Rezy telies

V treťom ročníku je matematika 4 hodíny týždenne. Žiaci si upevňujú vedomosti z prvého a druhého ročníka a získavajú aj poznatky z okruhov pre tretí ročník. Hlavný dôraz sa kladie na získanie, upevnenie a používanie anglickej slovnej zásoby a vedomosti. Témy v treťom ročníku sú:

 • Vektorová algebra
 • Analytická geometria lineárnych a kvadratických útvarov
 • Kombinatorika
 • Pravdepodobnosť
 • Štatistika

Vo štvrtom ročníku je matematika 4 hodíny týždenne. Žiaci si upevňujú vedomosti a získavajú aj poznatky z okruhov pre štvrtý ročník. Hlavný dôraz sa kladie na získanie, upevnenie a používanie anglickej slovnej zásoby a vedomosti. Témy štvrtého ročníka sú:

 • Postupnosti a rady
 • Sústavy rovníc (3×3, 4×4 a 5×5
 • Paramtrické rovnice a nerovnice
 • Polynomické rovnice vyšších stupňov
 • Matice a determinanty
 • Limity, derivácie a integrály
 • Komplexné čísla
 • Logika a dôkazy.

V piatom ročníku je matematika pre skupinu MatEco 5 hodíny týždenne a pre skupinu Med 2 hodiny týždenne. V skupine MatEco sa žiaci pripravujú na maturitu a príjmacie skúšky z matematiky. Žiaci si upevňujú vedomosti podľa cieľových požiadaviek na maturitu a potrieb vysokých škôl. V skupine Med sa zameriavame na základné matematické zručnosti potrebné pre riešenie úloh z fyziky, chémie a biológie. Počas hodín sa venujeme matematickému modelovaniu problémov z reálneho života.