Charakteristika

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.

Metódy a formy práce

Individuálna a skupinovej práca pri riešení úloh, žiaci sa učia používať slovenskú aj anglickú terminológiu v informatike. Veľký dôraz kladieme na riešenie aplikačných úloh a upevňovanie medzipredmetových vzťahov. Na vyučovaní používame všetky dostupné prostriedky výpočtovej techniky a softvéru. Žiaci počas hodín majú možnosť prezentovať svoj názor, argumentovať a klásť otázky. Pri výuke sa vždy zohľadňujú individuálne potreby žiaka. Žiaci majú možnosť konzultovať učivo čo je u nás samozrejmosťou.

 

Témy

1. ročník

MS Office – WORD / OpenOffice

 • História Wordu, typy súborov a základné operácie
 • Formátovanie písma a textu
 • Formátovanie textu pomocou
 • Odseky a Štýly
 • Odrážky a číslovanie
 • Nájsť a nahradiť
 • Hlavičky a päty
 • Vzhľad stránky v aplikácii MS Word
 • Základné objekty
 • Ďalšie užitočné možnosti a nastavenia

MS Office – EXCEL / OpenOffice

 • Klávesové skratky a využitie myši
 • Správa pomenovaných oblastí a práca s listami
 • Vzorce, funkcie a adresovanie
 • Vyhľadávacie funkcie
 • Práca s filtrami
 • Podmienené agregačné funkcie
 • Skalárny súči
 • Vyhľadávacie a databázové funkcie
 • Logické funkcie
 • Podmienené formátovanie

2. ročník

Základy HTML/CSS

 • Základné HTML tagy
 • Obrázky a odkazy v HTML
 • Tabuľky v HTML
 • Zoznamy v HTML a zopakovanie tabuľky
 • Úvod do CSS (kaskádových štýlov)
 • Základné CSS selektory a vlastnosti
 • Triedne selektor a štýlovanie textu v CSS
 • Layout a pozadie v HTML
 • Plávajúce obsah v HTML
 • Rámček, tieň a boxového modelu v CSS
 • Navigačné menu, pätička a HTML entity
 • Štýlovanie hlavičky HTML stránky
 • Tvorba podstránok a kontaktný formulár
 • Štýlovanie tabuliek a galérie fotiek v HTML a CSS
 • Nahranie webu na internet

Základy JavaScript

 • Základné dátové typy v JavaScript a ich funkcie
 • Podmienky v JavaScript
 • Cykly v JavaScript
 • Pole v JavaScript
 • Funkcie v JavaScript
 • Základy práce s DOM a udalosti v JavaScript
 • Manipulácia s DOM v JavaScript
 • Striktné operátormi a pretypovanie v JavaScript
 • Obrázky a kreslenie na canvas v JavaScript
 • 2D kontext plátna v JavaScript
 • Časovača a animácie v JavaScript

3. ročník

Program Gimp/Photoshop

 • pasívne operácie, výbery
 • kresliace nástroje
 • transformácia, vrstvy
 • Farby a farebné modely, štandardné filtr
 • GIMP a WWW, animácia

Program Access – databázy

 • Prečo databázy
 • História DS
 • Navrhovanie databázy
 • Prostredie MS ACCESS
 • Tabuľka
 • Primárny kľúč
 • Relácie
 • Hľadanie údajov
 • Dotazy
 • Formuláre
 • Zostavy

4. ročník

Jazyk Python

Opakované výpočty

 • For-cyklus
 • Moduly math a random
 • Zmeny nakreslených útvarov

Podmienky

 • Podmienený príkaz
 • Podmienený cyklus
 • Funkcie
 • Parametre funkcií
 • Cvičenia

Znakové reťazce

 • Typ string
 • Reťazcové funkcie

Textové súbory

 • Čítanie zo súboru
 • Zápis do súboru
 • Konštrukcia with

Zoznamy

 • Dátová štruktúra zoznam

5. ročník

 • Informatika je nastavená pre skupinu MAT/EKO 5, žiaci sa pripravujú na maturitu, upevňujú si vedomosti podľa cieľových požiadaviek na maturitu a potrieb vysokých škôl. Zameriavame na na základné informatické zručnosti potrebné pre riešenie úloh ako teoretických a aj praktických v programovaní.