Charakteristika predmetu:

Nemecký jazyk sa na našej škole učí ako druhý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje s týždňovou hodinovou dotáciou 3 hodiny, iba v 1. a 3. ročníku je dotácia 2 hodiny za týždeň.   Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v nemeckom jazyku je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou.

Metódy vyučovania:

Na hodinách nemeckého jazyka taktiež využívam rôzne metódy a spôsoby vyučovania – práca s učebnicou (používame ako hlavnú učebnicu Direkt neu), dialógy, rozprávanie, diskusie a podobne. Používam aj inédoplnkové učebnice, materiály, pracovné listy, ale aj videá k rôznej gramatike alebo reáliám. Taktiež je veľmi obľúbená súťaž Kahoot, ktorá sa dá aplikovať na rôzne predmety, témy a gramatiku. Niekedy pozeráme kreslené rozprávky, alebo vo vyšších ročníkoch filmy, ktoré potom rozoberáme.  Žiaci si môžu taktiež pripraviť prezentácie k rôznym témam, pri ktorých oceňujem nielen jazykovú stránku, ale aj ich kreativitu

.Hlavné témy:

V rámci predmetu nemecký jazyk sa preberajú gramatické javy, ako aj konverzačné témy ako napr. rodina, škola, zdravie, bývanie, práca a povolania, masmédiá, príroda a ochrana životného prostredia a podobne. Počas štúdia žiaci dosiahnu podľa Spoločného európskeho referenčného rámca úroveň B1.