CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Vo vyučovaní chémie žiaci získavajú systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách, predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie a živé organizmy, predovšetkým na človeka. Obsah učiva tvoria tiež poznatky o vlastnostiach a použití aj zneužití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, alkaloidy, toxikománia, liečivá, čistiace prostriedky a podobne.

Súčasťou chémie je aj systém vhodne vybraných laboratórnych cvičení, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností. Žiaci sa naučia používať správne postupy a techniky, zaznamenať, spracovať a vyhodnotiť výsledky pozorovania. Zároveň uplatňujú zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v chemickom laboratóriu i v bežnom živote.

 

VYUČOVACIE METÓDY

 • Motivácia
 • Rozhovor – žiaci sú aktívne zapojení do práce na hodine, kladú otázky.
 • Vizualizácia – učenie sa pomocou schém, grafov a obrázkov, ktoré žiaci sami interpretujú, pripadne s pomocou učiteľa, tiež prostredníctvom videí.
 • Praktické cvičenia – žiakom umožnia experimentovať, objavovať a prehlbovať svoje vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti.
 • Pracovné listy
 • Moderná vyučovacia metóda CLIL – prepojenie cudzieho jazyka a ostatných vyučovacích predmetov. V CLIL-e študenti komunikujú o svojom študijnom odbore v cieľovom jazyku, a tak sa ho učia používať ako pracovný jazyk.

HLAVNÉ TÉMY

 • Pozorovanie a pokus v chémii
 • Sústavy látok
 • Štruktúra látok
 • Periodická sústava prvkov
 • Názvoslovie anorganických zlúčenín
 • Výpočty v chémii
 • Chemické reakcie
 • Názvoslovie anorganických zlúčenín
 • Výpočty v chémii
 • Redoxné reakcie
 • Chemická kinetika
 • Chemická väzba a medzimolekulové sily
 • Anorganická chémia
 • Organické chémia
 • Kyseliny a zásady
 • Chemická kinetika
 • Termochémia

Predmet Chémia vo štvrtom a piatom ročníku je určený pre študentov MED skupiny, ktorí chcú maturovať z predmetu chémia, budú robiť prijímacie pohovory z predmetu chémia (napr. na štúdium medicíny, chemické odbory, …). Náplňou predmetu je učivo, ktoré je zahrnuté v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie.