Charakteristika

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov

Metódy a formy práce

Poznatky z telesnej kultúry sú v učebných osnovách zaradené ako samostatný TC a aj v každom tematickom celku. Všeobecná gymnastika tvorí pohybový základ pre každú vyučovaciu hodinu. Všetky jej súčasti sa vyučujú priebežne. Atletika sa do vyučovania zaraďuje v odporúčanom časovom rozvrhu s možnosťou členiť učivo do dvoch TC v jeseni a na jar. Športové hry – basketbal, futbal, volejbal, florbal. Športové hry sa vyučujú tak, aby sa žiaci v priebehu prvých štyroch rokov gymnázia zoznámili so všetkými uvedenými športovými hrami. Hodiny telesnej výchovy sa v TC Športové hry rozdeľujú na nácvičné, opakovacie a zdokonaľovacie a na hodiny určené na zápasy.

 

Témy

1. ročník

  • 1. a 2. účelové cvičenie
  • lyžiarsky a snowbordový  výcvik

2. ročník

  • 3. a 4. účelové cvičenie
  • plavecký výcvik

3. ročník

  • kurz ochrany života a zdravia