Vedenie školy

PaedDr. Ľudmila Chodelková
riaditeľka školy
riaditel.ssag@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Lucia Kubašková
zástupkyňa pre pedagogický úsek, koordinátor MS, koordinátor ŽŠR

Asistentka riaditeľky školy

Mgr. Lucia Žiačková
zástupkyňa pre nepedagogický úsek, výchovná poradkyňa, koordinátorka projektov