Vedenie školy

PaedDr. Ľudmila Chodelková
riaditeľka školy
riaditel.ssag@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Lucia Kubašková
zástupkyňa pre pedagogický úsek, koordinátor MS, koordinátor ŽŠR

Zástupkyňa riaditelky školy pre nepedagogický úsek

Mgr. Lucia Žiačková
zástupkyňa pre nepedagogický úsek, výchovná poradkyňa, koordinátorka projektov