Typ školy: Súkromné bilingválne gymnázium
Základné dokumenty:
– Rozhodnutie MŠ SR o zaradení SG Žilina do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2001
– Zriaďovacia listina SG Žilina zo dňa 2.3.2001
Odbor: 7902J74 – bilingválne štúdium
Kód školy: 651030
IČO: 37804324
Účet školy: ČSOB IBAN: SK15 7500 0000 0040 2476 2964
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 5 rokov
Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický
Povinne voliteľné jazyky:
– španielsky, nemecký, francúzsky
Záverečné skúšky:
– maturita v 4. roč. z predmetu slovenský jazyk a literatúra
– maturita v 5. roč. z predmetu anglický jazyk a minimálne z dvoch odborných predmetov podľa zamerania výberového štúdia žiaka.
Stravovanie:
– zabezpečené v školskej výdajni stravy

Fakturačné údaje:
Súkromné gymnázium
Oravská 11
010 01, Žilina