1. CHARAKTERISTIKA SÚKROMNÉHO CENTRA VOĽNÉHO ČASU (ďalej iba SCVČ)

V roku 2005 začalo svoju činnosť Súkromné stredisko záujmovej činnosti pri Súkromnom gymnáziu. Od 1. 1. 2013 ďalej funguje pod názvom Súkromné centrum voľného času. Cieľom SCVČ je, aby každý žiak školy dobrovoľne a pravidelne navštevoval minoškolskú aktivitu. Rovnako cieľom je prispôsobiť činnosť SCVČ záujmom žiakov a umožniť im zaoberať sa aktivitami, na ktoré v školskom rozvrhu nie je čas ani priestor a ušetriť tak čas a peniaze, ktoré by rodičia vynaložili na platené mimoškolské krúžky a kurzy. Žiaci sa môžu venovať tomu, čo ich naozaj zaujíma a môžu pracovať s pedagógmi, ktorých poznajú a s ktorými sa cítia príjemne. Náplňou záujmových útvarov sú rôzne druhy aktivít od jazykových zaujmových útvarov cez športové útvary, počítače, literatúru, dejiny, ekonomiku, prírodné vedy až po tvorivé dielne. Žiaci vyšších ročníkov môžu záujmové útvary využívať na špecializovanú prípravu na ďalšie štúdium. V priestoroch SCVČ máme k dispozícii počítačové miestnosti, knižnicu, biologicko-chemické laboratórium, matematicko-fyzikálne laboratórium, dejepisnú učebňu, jazykovú učebňu, školskú kaviareň Yaman, desať miestností pre záujmovú činnosť, telocvičňu, posilňovňu, horolezeckú stenu a viacúčelové ihrisko. V rámci SCVČ realizujeme aj príležitostné minoškolské podujatia ako napríklad rôzne exkurzie, súťaže, výmenné pobyty žiakov, filmové a divadelné predstavenia, konferencie, semináre a prednášky.

2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY

Výchovný program SCVČ vychádza z cieľov a princípov výchovy a vzdelávania ustanovenými v zákone č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z tvorivo-humanistickej princípov a z koncepcie neformálneho vzdelávania.

Poslaním SCVČ pri Súkromnom gymnáziu je:

 • pomáhať žiakom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať
 • rozvíjať osobnosť, záujmy a talent žiakov
 • rozvíjať schopnosti a športové predpoklady žiakov
 • podporovať tvorivosť žiakov
 • vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností žiakov
 • rozvíjať schopnosť žiakov reprezentovať seba, svoju školu, mesto, štát

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom schopnosti užitočne tráviť voľný čas a aktívne oddychovať. Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových, motivačných a aktivizujúcich metód a foriem práce, partnerský vzťah k žiakom, humanistické hodnotenie dieťaťa, využívanie moderných IKT a úzku spoluprácu s rodinou žiaka. Dlhodobo sa zapájame do rôznorodých súťaží a konferencii orientovaných na prezentáciu talentu a špecifických schopností žiakov. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti žiaka a na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností. Kvalitu výchovno-vzdelávacej, oddychovej a záujmovej činnosti chceme ďalej zvyšovať zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na činnosť záujmových útvarov a orientovaním ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov na problematiku moderných metód práce.

3. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Dochádzka žiaka do SCVČ je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a oddychovú činnosť realizujeme pravidelnými, priebežnými príležitostnými, prázdninovými činnosťami, spontánnymi činnosťami v záujmovom útvare a jednorazovými podujatiami v SCVČ. Pedagogickí zamestnanci uplatňujú predovšetkým aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou žiaka. Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v SCVČ je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia, záujmová alebo oddychová aktivita v záujmovom útvare.

4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase žiakov realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

 • spoločensko-vedná
 • vzdelávacia
 • pracovno-technická
 • prírodovedno-environmentálna
 • esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
 • telesná a športová