Charakteristika predmetu:

Predmet ekonomika sa na našej škole vyučuje v treťom ročníku s dotáciou 2 hodiny týždenne, vo 4. ročníku v skupinách LAW a MAT/ECO tiež s dotáciou 2 hodinu a v piatom ročníku v skupine LAW 2 hodiny a v skupine MAT/ECO 5 hodín. Cieľom tohto predmetu je v treťom ročníku poskytnúť žiakom základné vedomosti z ekonomiky a ekonómie, základy podnikania,  ako aj základy finančnej gramotnosti. Aby žiaci mali možnosť získať aj praktické skúsenosti z podnikania, majú v rámci programu Aplikovaná ekonómia možnosť založiť si študentskú firmu a  reálne podnikať. Tento program máme v 3. ročníku.

Metódy vyučovania:

Na hodinách ekonomiky využívam rôzne spôsoby a metódy vyučovania – od tých klasických, ako je vysvetľovanie a písanie si poznámok, až po tie modernejšie – pracovné listy, rôzne webové stránky, využívanie doplnkových materiálov z rôznych zdrojov, videá. Keďže platí pravidlo Škola hrou, jednou z foriem, ktoré využívame na hodinách ekonomiky, je aj hranie rôznych hier s ekonomickou tematikou, či už sú to Kahoot, alebo stolové hry, ktoré boli vytvorené priamo pre školy. Veľmi obľúbenou formou je aj zapájanie žiakov do rôznych aktivít a súťaží, ako je napr. Generácia Euro, ktorá je organizovaná Národnou bankou Slovenska a kde študenti majú možnosť prezentovať nejakú danú tému zo sveta peňazí rôznymi formami – esej, video, hra a podobne.

Študenti sa takto aj zábavnou formou veľa naučia. Podobnou súťažou je aj Euroscola, ktorú organizuje Európsky parlament a v rámci ktorej so študentami organizujeme rôzne aktivity, ako sú besedy s poslancami Európskeho parlamentu, ankety, súťaže pre študentov našej školy a podobne. Výborné je, že naši študenti sú v týchto súťažiach často úspešní a majú možnosť dostať sa napr. do Národnej banky Slovenska alebo Európskeho parlamentu.

Keďže ekonomika by mala byť aj spojená s praxou,  veľmi obľúbenou formou je program Aplikovaná ekonómia, ktorý pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko umožňuje študentom, aby si založili reálnu firmu, podnikali v rámci tejto firmy, avšak do konca školského roka ju musia zlikvidovať. Naša škola sa tohto programu zúčastňuje a možnosť založiť si a viesť firmu dávame žiakom 3. ročníka a oni majú o to veľký záujem. Podnikajú – prevádzkujú študentský bar, organizujú exkurzie a podobne.

 

Hlavné témy:

  • 3. ročník – základy mikroekonómie – ekonomické systémy, fungovanie trhu, trh práce, základy podnikania, peniaze a finančné inštitúcie
  • 4. ročník – mikroekonómia – trh a jeho fungovanie, konkurencia, trh pôdy, práce a kapitálu, podnikanie v trhovej ekonomike, marketing, manažment
  • 5. ročník – makroekonómia – meranie výkonnosti ekonomiky, nezamestnanosť, inflácia, výmenné kurzy, medzinárodný obchod, ekonomická úloha Európskej únie.