Charakteristika predmetu :
Fyzika je predmet, ktorý popisuje prírodné javy, objasňuje princípy fungovania týchto javov a je základom pre mnohé technické odvetvia. Ako moderná veda sa neustále rozvíja, nabúrava naše predstavy o fungovaní sveta a vesmíru. Ponúka iný pohľad na deje , ktoré sa okolo nás dejú a zároveň dáva do súvislostí najrôznejšie odvetvia priemyslu a takisto aj bežného fungovania človeka.
Metódy:
    • vysvetľovanie učebnej látky prostredníctvom základných prírodných princípov, ktoré už žiaci poznajú zo základných škôl
    • pri prezenčnom vyučovaní robenie jednoduchých pokusov pre názornejšie pochopenie učebnej látky
    • skupinová práca študentov na hodinách
    • domáce úlohy formou projektov na danú tému
Témy ročníkov:
1. – sily , pohyby , elektrika
2. – fyzika plynov a kvapalín, vlnenie , kmitanie , teplo
3. – elektromagnetické vlnenie , optika , jadrová fyzika , energetika
4. – medicínska fyzika, pohyby , jadrová fyzika, kvapaliny a plyny , vlnenie
5. – medicínska fyzika , elektromagnetické vlnenie , optika , kvantova fyzika , elektrika