POUŽITÉ POJMY

Správca dát: Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina – prevádzkovateľ školy (ďalej iba „výchovno-vzdelávacie zariadenie“)

Klient: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov klientov získaných v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školy a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.
 2. Výchovno-vzdelávacie zariadenie sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje klientov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

 1. Výchovno-vzdelávacie zariadenie sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.
 2. V súvislosti s poskytovaním výchovno-vzdelávacích služieb je škola povinná spracovávať osobné údaje návštevníkov. S týmito údajmi pracujú najmä:
 3. Ekonómka školy
 4. Riaditeľka školy
 5. Asistentka riaditeľky školy
 6. Pedagogický zbor
 7. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi návštevníkov zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných školou. Výchovno-vzdelávacie zariadenie ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje návštevníkov ďalším subjektom.
 8. Podmienky spracovania a zaobchádzania s osobnými údajmi návštevníkov sú upravené v bezpečnostnej dokumentácii.

INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

 1. Výchovno-vzdelávacie zariadenie má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich návštevníkoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu. Podľa právnych predpisov je výchovno-vzdelávacie zariadenie povinné uchovávať tieto osobné údaje o návštevníkoch po dobu 3-10 rokov.
 2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov výchovno-vzdelávacie zariadenie uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení účastníka výchovno-vzdelávacej činnosti. Škola prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.
 3. Návštevník má právo kedykoľvek požiadať školu o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchované na kancelárii školy. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť poštou na adresu výchovno-vzdelávacie zariadenia. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov výchovno-vzdelávacie zariadenie osobné údaje odstráni. Výchovno-vzdelávacie zariadenie sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Škola sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečilo ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.
 2. Škola sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
 3. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby školy, ktoré budú mať školou stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;
 4. osobné údaje budú spracovávané v priestoroch školy, do ktorej budú mať prístup iba oprávnené osoby;
 5. škola zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;
 6. škola vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.
 7. Škola sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom školou. Škola a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v škole.

KAMEROVÝ SYSTÉM

 1. Škola využíva k prevencii a ochrane svojich návštevníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. Škola prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

Dátum vypracovania: 01.04.2021