1. Základné informácie

 • Termín konania talentovej skúšky je stanovený na 28.4.2020
 • Miesto konania talentovej skúšky je Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina – učebňa IKT
 • Zákonný zástupca žiaka/ základná škola zašle do 29.2.2020 vyplnenú prihlášku na adresu Súkromného gymnázia (vrátane 29.2.2020)

2. Organizácia prijímacieho konania

 • Registrácia uchádzačov bude prebiehať v budove školy v čase určenom v pozvánke, ktorá Vám bude zaslaná poštou. Prijímacie skúšky musí absolvovať každý žiak z a 9. ročníka základnej školy a žiak, ktorý prestupuje z inej strednej školy (okrem bilingválnej strednej školy) na SG Žilina do 1. ročníka.

Pri registrácii sa uskutoční:

 • prezencia a overenie totožnosti žiaka predložením úradného dokumentu (občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo žiaka, rodný list príp. preukaz poistenca);
 • odovzdanie prijímacieho poplatku vo výške 30,- € na administratívne účely;
 • pridelenie identifikačného čísla žiakovi, pod ktorým absolvuje prijímacie skúšky a pod ktorým budú zverejnené jeho výsledky;
 • predloženie originálov potvrdení o umiestnení v súťažiach (po PS budú potvrdenia vrátené).

3. Test

Elektronický test pozostáva:

  • 20 úloh  zo slovenského jazyka a literatúry
  • 20 úloh z anglického jazyka
  • 30 úloh – 5 z každého nasledovného predmetu: z matematiky, zemepisu, dejepisu, prírodopisu, chémie a občianskej  náuky.

Celý test bude trvať 60 minút (bez prestávky) a bude pozostávať zo 70 úloh so štyrmi voliteľnými odpoveďami. V každej úlohe je len 1 odpoveď správna. Za každú správnu odpoveď získava žiak 1 bod.

4. Kritériá pre prijatie

 • prijímacie konanie na Súkromné gymnázium sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej v texte len „školský zákon“), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • do prvého ročníka 5-ročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16 ods. 3 pís. a/ uvedeného zákona a v príslušnom šk. r. úspešne ukončil a 9. ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 pís. b/ a splnil podmienky prijímacieho konania /učebný vzdelávací program/ – viď www.ssag.sk
 • za úspešného uchádzača sa považuje ten, ktorý získa minimálne 50 % bodov v teste
 • poradie sa určuje na základe najvyššieho počtu získaných bodov
 • k počtu bodov z testu sa pripočítavajú aj body získané na súťažiach a olympiádach a tiež za priemer známok za posledné 2 klasifikačné obdobia, a to nasledovne:
 • za úspešné absolvovanie súťaží a olympiád v rozsahu od 1 do 5 bodov.
 • výška priradených bodov závisí od dôležitosti súťaže a úspešnosti v súťaži;
 • 10 bodov za priemer známok 1,0 na vysvedčení za posledné 2 klasifikačné obdobia (výsledky na vysvedčení za prvý polrok v šk. r. 2019/2020 a koncoročné výsledky v predchádzajúcom šk. r., t.j. v šk. r. 2018/2019);
 • 5 bodov za výsledky za posledné 2 klasifikačné obdobia do priemeru 1,25;
 • 4 body za výsledky za posledné 2 klasifikačné obdobia do priemeru 1,5;

5. Ostatné informácie

Všetci žiaci, ktorí si podajú prihlášku v stanovenom termíne, t.j. do 28. februára 2020, budú písomne/ elektronicky pozvaní na prijímacie skúšky. Všetci budú informovaní elektronicky o výsledkoch prijímacích skúšok a rozhodnutie RŠ bude odoslané aj na ZŠ, ktorú uchádzač navštevuje.

Vedenie Súkromného gymnázia a pedagogický zbor sa tešia na stretnutie s novými uchádzačmi o štúdium na škole a prajú úspešné vykonanie prijímacích skúšok.

Informácie o prijímacích skúškach dostanete na riaditeľstve školy na telefónnych číslach sekretariátu SG 041/72 35 315 alebo 0911 345 345, webovej stránke školy www.ssag.sk, e-mail: ssag@ssag.sk.