Účelového cvičenia sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Jeho cieľom je dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií a rozšíriť teoretické a praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej prípravy a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, pobytu a pohybu v prírode, civilnej ochrany, dopravnej výchovy, výchovy k BOZP.

 

Tags: , , , , , , ,