Už po trinásty krát Súkromné gymnázium v Žiline organizovalo celoslovenskú súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy. Dňa 06.februára 2020 sa v priestoroch Súkromného gymnázia zišlo 45 žiakov z trinástich škôl, aby súťažili so svojimi prejavmi na vybrané témy. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Pre gymnáziá a odborné školy boli katagórie Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Novinkou tohto ročníka bola katagória pre školy s bilingválnym štúdiom Bilingual, kde sa mohli zúčastniť stredných bilingváknych škôl bez ohľadu na vek. Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty, Seniors 5 minút a Bilingual 4-5 minút. V každej vekovej kategórii bolo dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci vybrali jednu a pripravili na ňu rečnícky prejav. Takisto si súťažiaci mohli vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Témy boli aj z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzali z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku. Tento rok boli prejavy v kategórii Juniors na témy či by mali byť na základných školách zrušené domáce úlohy, že psy sú lepší spoločníci ako mačky alebo že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. V kategórii Intermediate sme si vypočuli prejavy o tom či sociálne médiá robia ľudí menej spoločenskými, že televízia ako médium stráca na popularite, gramatik je dôležitejšia ako slovná zásoba, mať v živote ciele je dôležité, alebo ozajstný čitateľský zážitok je len so skutočnou knihou. V kategórii Seniors boli témy náročnejšie, napríklad, že školy by mali učiť o multikulturalizme, očkovanie detí by malo byť znovu povinné alebo hranie počítačových hier má pozitívny vplyv na vývoj detí. V kategórii Bilingual boli prejavy na témy motivácia prichádza z vnútra a nezávisí od nášho prostredia, že mladí ľudia by sa mali viac zaujímať o politiku, že rovnosť pohlaví nebude nikdy docielená, lebo muži a ženy sú dobrí v rôznych veciach, a napokon že umelá inteligencia prináša viac hrozieb a prospechu.

Prihlásení súťažili podľa veku v tzv. semifinále, kde predniesli svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále porotcovia hodnotili gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež mali členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musel reagovať. Žiaci boli bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátali. Do finále postúpili v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažili finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahali nové témy. Každý z nich mal inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostala ako v semifinále. Na prípravu mali 15 minút. Hodnotili sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotila pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia bola zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí.

KONEČNÉ VÝSLEDKY
JUNIORS
1. Molnárová Nela, Gymnázium, Varšavská, Žilina
2. Ružička Peter, Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
3. Jánoš Daniel Mikuláš, Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves

INTERMEDIATE
1. Horvátová Tereza, Gymnázium, Varšavská, Žilina
2. Černák Samuel, Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
3. Meszárosová Jana, SSOŠ Pro Scholaris, Žilina

SENIORS
1. Kianička Matúš, Gymnázium, Varšavská, Žilina
2. Kopas Marko, Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
3. Srbová Alexandra, Gymnázium, Varšavská, Žilina

BILINGUAL
1. Bosík Ján, Súkromné gymnázium, Žilina
2. Rusko Pavol, Evanjelické gymnázium, Martin
3. Šutyová Alexandra, Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves

Speaker´s Corner je jedinečná a zároveň aj náročná príležitosť pre žiakov predniesť prejav pred publikum. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a porotcovia si vypočuli prejavy na vysokej úrovni nielen jazykovej ale aj argumentačnej. Súťaže sa zúčastnili školy nielen zo Žiliny, ale aj Martina, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Spišskej Novej Vsi Bratislavy a Nitry. Ďakujem všetkým účastníkom za prednesené prejavy a vysokú úroveň súťaže.