07.februára 2019 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline uskutočnil už 12.ročník celoslovenskej súťaže Speaker´s Corner, súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy. Žiaci súťažia v troch kategóriách podľa veku: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii  Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút. V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Témy sú aj z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku. Tento rok boli prejavy v kategórii Juniors na témy o povinnom učení sa angličtiny od útleho veku, o prospešnosti obedov pre deti v školách zadarmo, o výhodách dobrovoľníckej práci študentov, alebo o tom či je fastfood nezdravší pre naše telo ako fajčenie. V kategórii Intermediate sme si vypočuli prejavy o tom či protesty sú jediným spôsobom ako niečo zmeniť v spoločnosti, ďalej o tom, že ľudia v núdzi by nemali byť odkázaní na pomoc charitatívnych organizácií, že je nemožné vytvoriť v školách atraktívne a inšpirujúce vzdelávacie prostredie a či by malo byť zrušené cestovanie zadarmo pre študentov a dôchodcov. V kategórii Seniors boli témy náročnejšie, napríklad, či by mala vláda urobiť všetko pre to, aby zabránila úniku mozgov do zahraničia, či by mal byť najnižší legálny vek pre požívanie alkoholických nápojov a fajčenia zvýšený na 21 rokov, či je miestna kultúra obohacovaná rozmanitosťou, ktorú prinášajú imigranti, ďalej že vzdelávací systém, ktorý nenaučí mladých ľudí rozmýšľať, je zlý a napokon že narastúca odolnosť voči antibiotikám povedie k celosvetovej epidémii.

Prihlásení súťažia podľa veku v tzv. semifinále, kde prednesú svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále porotcovia hodnotia gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež majú členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí reagovať. Žiaci sú bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátajú. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažia finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahajú nové témy. Každý z nich má inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostáva ako v semifinále. Na prípravu majú 15 minút. Hodnotia sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotia pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia je zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí.

Speaker´s Corner je jedinečná a zároveň aj náročná príležitosť pre žiakov predniesť prejav pred publikum. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a porotcovia si vypočuli prejavy na vysokej úrovni nielen jazykovej ale aj argumentačnej. Súťaže sa zúčastnili školy nielen zo Žiliny, ale aj Martina, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Spišskej Novej Vsi Bratislavy a Nitry.

 

Konečné umiestnenie 2019

JUNIORS

  1. Jana Meszárosová – Súkr.stred.odb.škola Pro Scholaris, Žilina (82%)
  2. Samuel Hromo – Gymnázium Varšavská, Žilina (81%)
  3. Adam Zaujec – SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Nitra (72%)

INTERMEDIATE

  1. Tereza Horváthová – Gymnázium Varšavská, Žilina (88%)
  2. Mollie Rose Nicholson – Evanjelické gymnázium J.Tranovského, Lipt. Mikuláš (83%)
  3. Nina Šuchová – Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava (79%)

SENIORS

  1. Adrián Marušák – Gymnázium, Veľká okružná, Žilina (90%)
  2. Marek Jelok – Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava (47 bodov)

(82%)

  1. Tatiana Drevená – Gymnázium Varšavská, Žilina (80%)
 

Tags: , ,