Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dnes, 15. apríla 2020 opatrenie číslo OLP/3170/2020 Bratislava Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorý pojednáva o dôležitých zmenách v školstve.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020, ktoré týmto opatrením mení nasledovne:

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných    skúšok,     záverečných     skúšok,     záverečných     pomaturitných     skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok:

Ad I/ skúšobná komisia

 • skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť  medzi  pracovnými  miestami  skúšajúcich  pedagógov  by  mala  byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Ad II/ študenti

–          v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu),

–          v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané  skupinové úlohy  pre viac ako dvoch študentov,

 • každý študent musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).

Pred  začatím  skúšky  je  potrebné  zmerať    teplotu     členov  skúšobnej  komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach  vylúčené, vrátane  pedagógov.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať.

Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

O d ô v o d n e n i e

Vzhľadom  na   blížiace   sa   termíny   riadneho   vykonávania   prijímacích   skúšok a ukončovania vzdelávania  na  stredných  školách  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu a športu SR požiadalo hlavného hygienika SR listom č. 2020/10861:1-A1030 zo dňa 07. 04. 2020 o súčinnosť pri ich zabezpečení.

Potreba zaviesť čo najprísnejšie protiepidemické opatrenia vyplynula z aktuálnej situácie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19. Tieto opatrenia boli vypracované a ich platnosť je vymedzená striktne na časové obdobie konania prijímacích a maturitných skúšok v čase trvania epidémie, spôsobenej  infekciou COVID 19.

Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu tejto infekcie medzi pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie, šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba pri ich dôslednom dodržiavaní.

Ďalším z predpokladov úspešnosti prijatých opatrení je zodpovedný prístup ako zúčastnených pedagógov, tak aj študentov, t. j. dôsledné priebežné sledovanie svojho zdravotného stavu  a v prípade pochybností zrušenie svojej účasti na skúškach.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Zdroj: UVZSR

 

Tags: , , ,