Každý žiak Súkromného gymnázia, Oravská 11, Žilina  je povinný v čase prerušeného vyučovania bezodkladne a aktívne sa zapojiť do dištančného vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie sa začína od stredy 14.10.2020 až do odvolania. Výučba bude prebiehať každý deň presne podľa rozvrhu v čase od 8.00 hod., a to online formou. Triedna kniha funguje tak isto ako počas prezenčného vzdelávania. Absencia žiakov na vyučovacej hodine sa bude zapisovať do elektronickej triedej knihy. Žiaci školy sú povinní sa na začiatku každej hodiny podľa rozvrhu pripojiť online cez ZOOM k vyučujúcemu, ktorý bude povinný zapísať absenciu do ETK a zostať aktívni na celej 45 minútovej vyučovacej hodine.

Študijné materiály spolu s materiálmi na vypracovanie budú zasielané IBA prostredníctvom EduPage v záložke UČIVO, kde si žiak vyberie daný predmet, kde bude mať jednotlivé témy a zadania k nim.

Takáto forma vzdelávania platí aj pre individuálne začlenených žiakov, žiakov študujúcich podľa IUP a žiakov študujúcich v zahraničí. Prípadnú absenciu na vyučovacej online hodine budú riešiť triedni učitelia tak, ako v prípade prezenčnej formy vyučovania.

Podmienky klasifikácie ostávajú v nezmenenej forme. Zmena prichádza do úvahy iba v  prípade vydania usmernenia z Ministerstva školsva. Žiaci sú povinní dodržiavať termíny odovzdávania materiálov, ktoré im určia jednotliví vyučujúci.

 

INFORMÁCIA  ZO ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE

Všetci žiaci sú hromadne odhlásení z obeda IBA v pondelok 12.10.2020. Od utorka 13.10.2020 je možnosť si obedy objednať a vyzdvihnúť zo školskej jedálne v čase od 11.00 do 11.30 cez bočný vchod. Obedy budú vydávané zabalené v plastových nádobkách, ktoré zabezpečí školská jedáleň.