Milí rodičia a študenti, v zmysle vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa i na našej škole od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie (do 30.júna 2020). Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

Organizácia vyučovania v období od 22. 06. 2020 do 30. 06. 2020:

 1. Školské vyučovanie začína o 08.00 hod. podľa platného rozvrhu.
 2. Naďalej prebieha aj dištančná forma vyučovania, kedy sú študenti, ktorí ostali doma, povinní sa pripojiť na každú hodinu podľa platného rozvrhu on-line.
 3. Študenti sa po vyučovaní nesmú zdržiavať v priestoroch školy (dezinfekcia priestorov školy).
 4. 6. a 30.6.2020 je účasť študentov povinná.
 5. V pondelok 29.6.2020 bude prebiehať upratovanie tried, odovzdávanie učebníc, odovzdávanie podpísaných výstupných listov.
 6. V utorok 30.6.2020 si študenti prevezmú vysvedčenia.
 7. Pri ceste do školy a v škole sa žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci riadia najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  >>> TLAČIVO – VYHLÁSENIE <<<

 • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.