Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku 2020/2021, nie je dovolený vstup rodičom do školy.

 • Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 2.9.2020 individuálne v jednotlivých triedach o 10.30 hod.
 • Žiaci prvého ročníka – nástup do školy o 9:45 hod. – stretnutie pred zadným vchodom do školy (areál parkoviska), kde si ich preberie triedny učiteľ.
 • Žiaci druhého ročníka – nástup do školy o 10:00 hod.
 • Žiaci tretieho ročníka – nástup do školy o 10:10 hod.
 • Žiaci štvrtého ročníka – nástup do školy o 10:20 hod.
 • Žiaci piateho ročníka – nástup do školy o 10:25 hod.
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter: vstup cez vchod vedľa telocvične (cez parkovisko školy, nie hlavným vchodom), dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, meranie teploty.
 • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.
 • Žiaci dodržiavajú odstupy, zdržujú sa vo svojich triedach aj počas prestávok, nepohybujú sa bezdôvodne v priestoroch školy.
 • V priestoroch školy si žiak umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, prípadne dezinfikuje ruky podľa potreby.
 • Vyučuje sa podľa upraveného rozvrhu a je upravená aj organizácia vyučovania – zaraďovanie aktivít v exteriéri.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nevyužívajú.
 • V tomto období neprebieha záujmová činnosť a činnosť Centra voľného času (CVČ) – prebieha až od 21.9.
 • V učebniach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Všetci sú povinní dodržiavať hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní – hygienické prekrytie úst, nosa.
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť.

 

Zákonný zástupca žiaka

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Plnoletí žiaci plnia uvedené povinnosti osobne.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

Pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) zistených pri rannom filtri nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Zákonný zástupca bezodkladne na výzvu zo školy vyzdvihne žiaka, ktorý počas ranného filtra alebo v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19.
 • Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový všeobecný lekár. V takomto prípade:
 • zákonný zástupca oznámi po indikácii všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa podozrenie na ochorenie COVID-19. V prípade ak RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola kontaktuje miestne príslušné RUVZ a informuje o podozrení u žiaka, ďalej postupuje podľa pokynov RUVZ.

 

 • Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka (napr. spolužiaci v triede).

 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je

 • negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom.
 • pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RUVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RUVZ.
 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov sa prerušuje vyučovanie v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a tiež vyučovanie ich úzkych kontaktov. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ.
 • Ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu resp. osoby v úzkom kontakte so žiakom

 • zákonný zástupca bezodkladne informuje školu.
 • škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.