Riaditeľka Súkromného gymnázia, Oravská 11, Žilina,  po prerokovaní so zriaďovateľom školy vyhlasuje

2. kolo prijímacieho konania na obsadenie nenaplnených miest v študijnom odbore  7902 J 74- bilingválne štúdiu.

Zároveň určuje nasledovné podmienky prijatia:

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa  23. júna 2020 podľa rovnakých kritérií ako v 1. kole prijímacieho konania. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí najneskôr do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy www.ssag sk.

Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole!

Postup pri 2. kole prijímacieho konania:

  1. Do 19. 6. 2020 uchádzač doručí na adresu Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina prihlášku na tlačive vydanom a potvrdenom základnou školou, a to poštou alebo ako sken na emailovú adresu školy ssag@ssag.sk .
  2. Dňa 23. 6. 2020 škola na svojej webovej stránke www.ssag.sk zverejní výsledky druhého kola prijímacieho konania.
  3. Dňa 26.6.2020 riaditeľka školy zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačom o štúdium na Súkromnom gymnáziu.
  4. Zákonný zástupca po obdržaní rozhodnutia zašle najneskôr do 30.6.2020 záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na emailovú adresu školy ssag@ssag.sk alebo poštou na adresu školy.

Podmienkou štúdia žiaka na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11, Žilina je uzavretie písomnej Zmluvy o poskytnutí vzdelania  medzi zákonným zástupcom žiaka a Súkromným gymnáziom, Oravská 11, Žilina, a to najneskôr do 31. augusta 2020.

 

V Žiline, dňa 6.6.2020

PaedDr. Ľudmila Chodelková
riaditeľka školy