Povinné diela, kritéria hodnotenia.pdf
Príprava na pravopisné cvičenie.pdf
Čitateľský denník, štruktúra.pdf
Jazyková komunikácia.pdf
Komunikačný reťazec.pdf
Princípy komunikácie.pdf
Získavanie a spracovanie informácií.pdf
Spôsoby záznamu textu.pdf
Učenie sa.pdf
Plánovanie činnosti.pdf
Plánovanie projektu.pdf

Textotvorný proces.pdf
Rozdelenie jazykových štýlov.pdf
Slohové postupy.pdf

Všeobecné pojmy z literatúry 1.pdf

Všeobecné pojmy z literatúry 2.pdf
Teória literatúry.pdf
Staroveká literatúra – epika.pdf
Staroveká lyrika a dráma.pdf
Stredoveká literatúra.pdf
Stredoveká literatúra na Slovensku.pdf
Moravsko-panónske legendy.pdf
Humanizmus a renesancia.pdf
Saavedra – Don Quijote de la Mancha.pdf
Petrarca – Sonety pre Lauru.pdf
Antigona.pdf
Shakespeare – Hamlet.pdf
Oficiálna komunikácia – admin. štýl.pdf
Oficiálna komunikácia – prac. list.pdf
Príprava na sloh. prácu  bel. životopis.pdf
Bežná komunikácia – pracovný list.pdf
Hovorový štýl.pdf
Klasické útvary bežnej komunikácie.pdf
Moderné a písané útvary.pdf
Pracovná komunikácia.pdf
Gavlovič – Val. škola mravúv stodola.pdf
Barok.pdf
Barok – európski autori.pdf
Barok – práca s textom.pdf
Barok – lyrika.pdf
Jazykové roviny.pdf
Zvuková rovina jazyka.pdf
Zvukové jazykové prostriedky.pdf
Lexikológia.pdf
Vzťahy medzi lex. významami slov.pdf
Slovná zásoba.pdf

Klasicizmus.pdf
Európsky klasicizmus.pdf
Osvietenstvo v európskej literatúre.pdf
Osvietenstvo na Slovensku.pdf
J.I.Bajza – René mládenca príhodi a sk…pdf
Klasicizmus – pracovný list.pdf
Ján Hollý – Svatopluk.pdf
Ján Chalupka – Kocúrkovo.pdf Obohoacovanie slovnej zásoby.pdf
Čitateľský denník.pdf
Povinné diela, kritériá hodnotenia.pdf
Komunikácia sloves. umenia  um. štýl.pdf
Rozprávací slohový postup.pdf
Opisný slohový postup.pdf
Statický a dynamický opis.pdf
Obj., sub., jednoduchý, umelecký opis.pdf
Charakteristika.pdf
Goethe – Utrpenie mladého Werthera.pdf
Goethe  Faust.pdf
Masmediálna kom. – Publicistický štýl.pdf
Spravodajské útvary PŠ.pdf
Analytické útvary PŠ.pdf
Beletristické útvary PŠ.pdf
Romantizmus.pdf
Typy románov v romantickej literatúre.pdf
Hugo – Chrám Matky Božej v Paríži.pdf
Hugo – práca s textom.pdf
Európska romantická literatúra.pdf
Slovenská romantická literatúra – Štúr.pdf
Osobnosti romantizmu.pdf
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.pdf
Andrej Sládkovič – Detvan.pdf

Andrej Sládkovič – Marína.pdf
Ján Botto – Smrť Jánošíkova.pdf
Samo Chalupka – Mor ho.pdf
Ján Kalinčiak – Bratova ruka.pdf
Príprava na sl. prácu – charakteristika.pdf

Morfológia.pdf
Podstatné mená.pdf
Rod a vzor podstatných mien.pdf

Prídavné mená.pdf
Číslovky.pdf
Slovesá.pdf
Slovesný vid – PL (s riešením).pdf
Príslovky.pdf
Predložky.pdf
Spojky, častice, citoslovcia.pdf
Syntaktická rovina jazyka.pdf
Polovetná syntax.pdf
Realizmus.pdf
Honoré de Balzac – Otec Goriot.pdf
Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina.pdf
F. Michaljovič Dostojevkij – Zločin a trest.pdf
Ostatní európski autori realizmu.pdfNaturizmus – ostatní autori.pdf
Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky.pdf 
Povinné diela, kritériá hodnotenia.pdf
Čitateľský denník, štruktúra.pdf
Prehľad štýlov a postupov.pdf
Náučný štýl.pdf
Výrazové prostriedky náučného štýlu.pdf
Úlohy parafráza, bibliografický odkaz.pdf
Súdržnosť textu.pdf
Zadanie odbornej práce zo SJL.pdf
Všeobecné pojmy z literatúry.pdf

Koniec 19.stor. a začiatok 20. stor.pdf
Nové podoby realizmu.pdf

Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina
.pdf
M. Kukučín – Keď báčik z Chochoľova umrie.pdf
Jozef Gregor Tajovský – Maco Mlieč.pdf
Maco Mlieč – celé dielo.pdf
Apoliena  celé dielo.pdf
Mamka Pôstková  celé dielo.pdf
Apoliena a Mamka Pôstková – úlohy.pdf
Výkladový slohový postup.pdf
Logické postupy.pdf
Vyjadrenie príčinnosti.pdf
Výklad.pdf

Výkladové žánre.pdf
Literárna moderna – Baudelaire.pdf
Verlaine, Rimbaud.pdf
Slovenská literárna moderna – Krasko.pdf
Medzivojnová poézia.pdf
Ján Smrek.pdf
E.B. Lukáč.pdf
Rozdiel medzi výkladom a úvahou.pdf
Témy na úvahy.pdf
Úvaha.pdf
Úvaha v publicistickom štýle.pdf
Esej.pdf
Opisný slohový postup v náučnom štýle.pdf
Avantgarda.pdf
Futurizmus, Kubizmus, Kubofuturizmus.pdf

Dadaizmus, Poetizmus, Surralizmus.pdf
Katolícka moderna.pdf
Martin Kukučín – Dom v stráni.pdf
Dom v strání – práca s textom.pdf
E. M. Remarque – Na západe nič nové.pdf
Milo Urban Živý bič.pdf

Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak.pdf
Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia.pdf
Naturizmus – ostatní autori.pdf
Fonetika a fonológia.pdf
Melódia, prízvuk.pdf 
Povinné diela, kritériá hodnotenia.pdf
Čitateľský denník, štruktúra.pdf
Rečnícky štýl.pdf
Výrazové prostriedky RŠ.pdf
Neverbálne prostriedky RŠ.pdf
História rétoriky.pdf
DÚ – rečnícky štýl.pdf
Agitačné žánre.pdf
Náučné žánre.pdf
Príležitostné žánre 1.pdf
Príležitostné žánre 2.pdf
Všeobecné pojmy z literatúry 1.pdf
Všeobecné pojmy z literatúry 2.pdf
Literatúra druhej polovice 20.storočia.pdf
Neorealizmus.pdf

Rudolf Jašík – Námestie sv. Alžbety.pdf
Literatúra socialistického realizmu.pdf

Miroslav Válek – Jablko.pdf

Práca s textom.pdf
Básne.pdf
Milan Rúfus.pdf
Ladislav Mňačko – Ako chutí moc.pdf
Alfonz Bednár – Kolíska.pdf
Všeobecné poznatky o jazyku.pdf
Prirodzený a umelý jazyk.pdf
Jazyk a písmo.pdf
vin jazyka.pdf

Rozdiel medzi slovenčinou a češtinou.pdf
Existencializmus.pdf
Bukovčan – Kým kohút nezaspieva.pdf
Saint-Exupery – Malý princ.pdf
Absurdná dráma.pdf
Čakanie na Godota.pdf
Absolútny zákaz.pdf
Revolta.pdf
Jozef Urban.pdf
Sartre.pdf
Salinger – Kto chytá v žite.pdf
Magický realizmus.pdf
Fantastická literatúra.pdf
Slovenská literatúra dnes.pdf
Národný jazyk.pdf
Nárečia.pdf
Vznik a vývin slovenského jazyka.pdf
Dušan Dušek – Kufor na sny.pdf
Lasica a Satinský – Soirée.pdf
Povinné čítanie.pdf

Príprava na maturitu č.1.pdf

Príprava na maturitu č.2.pdf

Príprava na maturita č.3.pdf

Príprava na maturitu č.4.pdf

Príprava na maturitu č.5.pdf

Jazyk – príprava na ústnu maturitu 1.pdf

Jazyk – príprava na ústnu maturitu 2.pdf

Jazyk – príprava na ústnu maturitu 3.pdf

Jazyk – príprava na ústnu maturitu 4.pdf

Jazyk – príprava na ústnu maturitu 5.pdf

Literatúra – príprava na ústnu MS 1.pdf

Literatúra – príprava na ústnu MS 2.pdf

Literatúra – príprava na ústnu MS 3.pdf

Literatúra – príprava na ústnu MS 4.pdf

Literatúra – príprava na ústnu MS 5.pdf
Knihy.zip – heslo: sgsjlza