Dôležité termíny:

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 17. – 20. marca 2020. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS. Prostredníctvom IS sa budú zbierať údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky, SJSL, cudzie jazyky, matematika vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude sprístupnený pre školy od 1. októbra do 31. októbra 2019. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy. Pri prihlasovaní žiakov postupujte v zmysle Užívateľskej príručky k IS EČ a PFIČ MS a Usmernenia k prihlasovaniu žiakov so ZZ.

 

Dokumenty na stiahnutie: