Dôležité termíny:

12. 3. 2019  EČ MS a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

13. 3. 2019  EČ MS a PFIČ MS – cudzie jazyky

9. 4. 2019 PFIČ – BIO, DEJ, EKO, FYZ, GEG, CHE, MAT, OBN


Náhradný termín
 EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2019.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 nájdete v dokumente Maturita 2019 – Základné informácie.

Dokumenty:

MATURITA 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – SJSL

MATURITA 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – cudzí jazyk C1