Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Výchovný poradca

Verejnosť
Činnosti výchovného poradcu
 • pomoc pri školských problémoch – zhoršený prospech, zlá adaptácia na školské prostredie, príprava na vyučovanie, problémy s učením, špecifické poruchy učenia,

 • pomoc pri osobných problémoch,

 • zabezpečenie a sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci prostredníctvom Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne,

 • primárna prevencia sociálno-patologických javov.

 • profesijné smerovanie, výber študijného zamerania do 4. ročníka,

 • zabezpečenie testov profesijnej orientácie prostredníctvom psychológov,

 • komplexné informácie o vysokých školách a možnostiach štúdia na vysokých školách: študijné odbory, študijné programy, prijímacie pohovory – prihlášky, termíny,   profilové predmety, testy, prípravné kurzy na vysoké školy, informačné dni, dni otvorených dverí, konzultačné dni,

 • poradenstvo pri výbere vysokej školy a študijného zamerania,

 • osobné individuálne pohovory so zameraním na vysoké školy,

 • pomoc pri vypĺňaní a odosielaní prihlášok na vysoké školy a všetky náležitosti s tým spojené /tlačivá, potvrdenia, vysvedčenia, diplomy, známky, platby/ + elektronické   vypĺňanie prihlášok na vysoké školy,

 • informácie súvisiace s procesom nostrifikácie dokladov /Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní – tlačivá žiadostí, proces nostrifikácie, potrebné doklady/.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky