Čl.1.
Všeobecné ustanovenia

Prijímacie skúšky do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania na Súkromné gymnázium sa konajú v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl.2.
Predpoklady prijatia na vzdelávanie

1. Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatí uchádzači, ktorí:
a) získali primárne vzdelanie, v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončili ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnili podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium,
b) získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy t.j. úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy a splnili podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium,
c) získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci
z ôsmeho ročníka základnej školy a splnili podmienky prijímacieho konania na Skromné gymnázium,
d) získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole.

Čl. 3
Predmet prijímacích skúšok

1. Predmetom prijímacích skúšok v súlade s profilovými predmetmi na prijímacie skúšky na stredné školy pre prijímanie uchádzačov do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018, ktoré určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a vedomostí z učiva základnej školy.
2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.
3. Forma prijímacej skúšky je písomná – test pozostávajúci zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka a všeobecno-vedomostný test, ktorý zahŕňa ostatné všeobecno-vzdelávacie predmety (matematika, zemepis, dejepis, chémia, prírodopis a občianska náuka a otázky zo všeobecného rozhľadu).
4. Obsahom testových úloh bude učivo druhého stupňa do konca 1. polroka 8. ročníka základných škôl.

Čl.4.
Organizácia prijímacej skúšky

1. Zriaďovateľ Súkromného gymnázia, Oravská 11, 010 01 Žilina otvára v školskom roku 2017/2018 1 triedu denného štúdia.
2. Riaditeľka Súkromného gymnázia, Oravská 11, 010 01 Žilina prijme na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 26 uchádzačov o štúdium zo základnej školy.
3. Prijímacia skúška sa koná 10. apríla 2017.
4. Prijímacích skúšok sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú predpoklady
uvedené v článku 3. a podali si prihlášku na štúdium na strednej škole.
a) Uchádzač alebo zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2017. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Súkromné gymnázium do 28. februára 2017.
b) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na Súkromné gymnázium do 28. februára 2017. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval alebo k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.
c) Pri podaní prihlášky na štúdium na strednú školu poštou rozhoduje dátum odoslania na pečiatke pošty.
d) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.
5. Na prihláške na štúdium na strednú školu sa vyžadujú tieto osobné údaje:
meno a priezvisko, rodné číslo uchádzača o štúdium, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole, výsledky z predmetových olympiád, meno a priezvisko, adresa a telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádzača.
6. Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne vyplnená, potvrdená základnou školou, podpísaná pedagogickým zamestnancom základnej školy zodpovedným za osvedčenie správnosti a úplnosti údajov v prihláške, podpísaná zákonným zástupcom a uchádzačom a podaná v stanovenom termíne.
7. Informácie o prijímacích skúškach Vám budú poskytnuté na riaditeľstve školy a na telefónnych číslach sekretariátu 041/3812892 a 0911/345345.

Čl. 5.
Harmonogram prijímacej skúšky

08:00 – 09:00 registrácia uchádzačov o štúdium
08:30 – 09:00 organizačné a metodické pokyny k testovaniu pre učiteľov
09:00 – 10:30 1. a 2. časť testu

Pri registrácii sa uskutoční:

 • prezencia a overenie totožnosti žiaka predložením úradného dokumentu (občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo žiaka, rodný list príp. preukaz poistenca);
 • zaplatenie prijímacieho poplatku vo výške 25,- € na administratívne účely;
 • pridelenie identifikačného čísla žiakovi, pod ktorým žiak absolvuje prijímacie skúšky a pod ktorým budú zverejnené jeho výsledky;
 • predloženie originálov potvrdení o umiestnení v súťažiach (po prijímacích skúškach budú potvrdenia vrátené)

 

Čl.6.
Kritériá pre prijatie na štúdium

1. Hodnotenie testu:
a) Prijímacie skúšky sú hodnotené pridelením bodov podľa správnosti riešenia testových položiek. Za každú správnu odpoveď získava žiak 1 bod.
b) Za test je možné získať celkovo 70 bodov.
c) Písomný test pozostáva:
d) zo slovenského jazyka a literatúry – 20 úloh
e) z anglického jazyka – 20 úloh
f) všeobecno-vedomostný test – 30 úloh
g) Každá testovacia úloha pozostáva so štyroch voliteľných odpovedí. V každej úlohe je len 1 správna odpoveď.
h) Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa 40 a viac bodov.
2. Predmetové olympiády:
a) Uchádzačovi budú pridelené body za úspešnú účasť v dvoch predmetových olympiádach, uvedených na prihláške na štúdium na strednú školu.
b) Prijímacia komisia pridelí uchádzačovi o štúdium body za nižšie uvedené
predmetové olympiády:

 • olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
 • matematická olympiáda
 • fyzikálna olympiáda
 • chemická olympiáda
 • biologická olympiáda
 • geografická olympiáda
 • dejepisná olympiáda
 • olympiáda v anglickom jazyku
 • olympiáda v nemeckom jazyku
 • olympiáda v španielskom jazyku

c) Za úspešnú účasť v predmetovej olympiáde budú pridelené body takto:
– 1. – 3. miesto v obvodnom kole 2 body,
– úspešný riešiteľ v krajskom kole 5 bodov,
– úspešný riešiteľ v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 10 bodov,
– 1. – 3. miesto v krajskom kole 10 bodov,
– 1. – 3. miesto v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 15 bodov.
d) Uchádzačovi bude pridelených za úspešnú účasť v predmetových olympiádach
maximálne 30 bodov.
3. Výchovno – vzdelávacie výsledky
a) Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za dve klasifikačné obdobia takto:

 • žiakovi ôsmeho ročníka ZŠ za prospech na konci siedmeho ročníka a na polroku ôsmeho ročníka,
 • žiakovi deviateho ročníka ZŠ za prospech na konci ôsmeho ročníka a na polroku deviateho ročníka

b) Uchádzačovi o štúdium bude za jeho priemerný prospech za dve hodnotené klasifikačné obdobia pridelený počet bodov takto:

 • s priemerným prospechom od 1,00 do 1,10 10 bodov,
 • s priemerným prospechom nad 1,10 do 1,25 5 bodov,
 • s priemerným prospechom nad 1,20 do 1,50 2 body,
 • ak je uchádzač žiak Súkromnej základnej školy a jeho výsledky nie sú horšie ako 1,7 3 body.

c) Uchádzač o štúdium môže získať za výchovno-vzdelávacie výsledky maximálne 20 bodov.

Čl.7.
Prijímanie zahraničných študentov

1. Prijímanie zahraničných študentov sa riadi v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a internou smernicou školy.

Čl. 8.
Rozhodovanie o prijatí

1. Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnia na 1.- 26. Mieste, riaditeľka školy rozhodne a odošle rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018
2. Celkový počet bodov uchádzača tvorí súčet bodov za prijímaciu skúšku, predmetové olympiády a výchovno-vzdelávacie výsledky.
3. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.
4. Uchádzači s rovnakým počtom bodov budú vo výslednom poradí umiestnení podľa abecedy.
5. V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto riaditeľka školy v odvolacom konaní prijme uchádzača, ktorý vykonal prijímaciu skúšku úspešne a je v celkovom poradí neprijatých uchádzačov najvyššie umiestnený a jeho zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Čl. 9.
Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky a prijímacieho konania

1. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa identifikačných kódov na výveske školy a webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.
2. Rozhodnutia o prijatí (neprijatí) budú zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou.
3. Prijatým uchádzačom bude spolu s odoslaným rozhodnutím o prijatí na Súkromné gymnázium oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium, kde zákonní zástupcovia budú oboznámení so Zmluvou o poskytovaní vzdelania na škole.

 

> > > > > > > > > SKÚŠOBNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY < < < < < < < < <