Predmet / Ročník 1 2 3 4 5
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4 0
Anglický jazyk 8 5 5 5 5
Nemecký jazyk / Španielský jazyk 2 3 2 3 3
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Fyzika 1 2 2 0 0
Chémia 1 2 2 0 0
Biológia 0 3 3 0 0
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Dejepis 2 2 2 4 5
Geografia 1 2 2 4 5
Občianska náuka 0 0 1 2 5
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova 2 0 0 0 0
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Matematika 4 4 4 0 0
Informatika 2 2 1 0 0
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 2 0 0 0 0
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2
Vzdelávacia oblasť: Ekonomické vzdelávanie
Ekonomika 0 0 2 2 2
Vzdelávacia oblasť: Prierezové témy
Projektová činnosť 1 1 1 1 1
Predmet / Ročník 1 2 3 4 5
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4 0
Anglický jazyk 8 5 5 5 5
Nemecký jazyk / Španielský jazyk 2 3 2 3 3
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Fyzika 1 2 2 0 0
Chémia 1 2 2 0 0
Biológia 0 3 3 0 0
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Dejepis 2 2 2 0 0
Geografia 1 2 2 0 0
Občianska náuka 0 0 1 2 0
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova 2 0 0 0 0
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Matematika 4 4 4 4 6
Informatika 2 2 1 2 3
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 2 0 0 0 0
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2
Vzdelávacia oblasť: Ekonomické vzdelávanie
Ekonomika 0 0 2 2 5
Vzdelávacia oblasť: Prierezové témy
Projektová činnosť 1 1 1 1 1
Fyzika/Geografia 0 0 0 2 3
Predmet / Ročník 1 2 3 4 5
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4 0
Anglický jazyk 8 5 5 5 5
Nemecký jazyk / Španielský  jazyk 2 3 2 3 3
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Fyzika 1 2 2 2 3
Chémia 1 2 2 4 6
Biológia 0 3 3 4 6
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Dejepis 2 2 2 0 0
Geografia 1 2 2 0 0
Občianska náuka 0 0 1 2 0
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova 2 0 0 0 0
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Matematika 4 4 4 0 2
Informatika 2 2 1 0 0
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 2 0 0 0 0
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2
Vzdelávacia oblasť: Ekonomické vzdelávanie
Ekonomika 0 0 2 0 0
Vzdelávacia oblasť: Prierezové témy
Projektová činnosť 1 1 1 1 1