Miesto konania talentovej skúšky:

Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
Oravská 11
01001
Žilina

Zákonný zástupca žiaka/ základná škola zašle do 16.4.2021 (vrátane) vyplnenú prihlášku na adresu:

Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
Oravská 11
01001
Žilina

 • Prijímacie konanie na Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej v texte len „školský zákon“), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • do prvého ročníka 5-ročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania, študijný odbor 7902 J 74 môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16 ods. 3 pís. a/ uvedeného zákona a v príslušnom šk. r. úspešne ukončil a 9. ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 pís. b/ a splnil podmienky prijímacieho konania /učebný vzdelávací program/ – viď www.ssag.sk;

Kritériá pre prijatie:

 • Uchádzač je povinný absolvovať písomný test, z ktorého musí získať minimálne 50 % bodov.
 • Písomný- elektronicky test pozostáva:

20 úloh  zo slovenského jazyka a literatúry
20 úloh z anglického jazyka
30 úloh / 5 úloh z každého nasledovného predmetu z matematiky, zemepisu, dejepisu, prírodopisu, chémie a občianskej  náuky.

Celý test bude trvať 45 minút (bez prestávky) a bude pozostávať zo 70 úloh so štyrmi voliteľnými odpoveďami [a), b),c),d) ] V každej úlohe je len 1 správna odpoveď. Za každú správnu odpoveď získava uchádzač 1 bod. Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 70.

Výsledné hodnotenie PS:

Poradie sa určuje na základe najvyššieho počtu získaných bodov. Pre prijatie, o ktorom rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania prijímacej komisie, potrebuje žiak získať viac ako 50 percent z maximálneho počtu bodov. K počtu bodov z testov sa pripočítavajú aj body:

 • za úspešné absolvovanie súťaží a olympiád v rozsahu od 1 do 3 bodov. Výška priradených bodov závisí od dôležitosti súťaže a úspešnosti v súťaži; t.j. dôležitosť – okresné a krajské súťaže, úspešnosť – 1.-3. miesto
 • za dosiahnutý priemer 1,00 za posledné dve klasifikačné obdobia v predmetoch:

slovenský jazyk 5 bodov, anglický jazyk 5 bodov, druhý cudzí jazyk 5 bodov

 

Organizácia prijímacieho konania:

Registrácia uchádzačov bude prebiehať v budove školy v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. na vyhradených miestach. Prijímacie skúšky musí absolvovať každý žiak z 8. a 9. ročníka základnej školy a žiak, ktorý prestupuje z inej strednej školy (okrem bilingválnej strednej školy) na Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina do 1. ročníka.

Pri registrácii sa uskutoční:

 • prezencia a overenie totožnosti žiaka predložením úradného dokumentu (občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo žiaka, rodný list príp. preukaz poistenca);
 • odovzdanie prijímacieho poplatku vo výške 10,- € na administratívne účely;
 • pridelenie identifikačného čísla žiakovi, pod ktorým absolvuje prijímacie skúšky a pod ktorým budú zverejnené jeho výsledky;
 • predloženie originálov potvrdení o umiestnení v súťažiach (po PS budú potvrdenia vrátené).

 

Test:

Písomný test pozostáva:

 • 20 úloh  zo slovenského jazyka a literatúry
 • 20 úloh z anglického jazyka
 • 30 úloh / 5 z každého nasledovného predmetu z matematiky, zemepisu, dejepisu, prírodopisu, chémie a občianskej náuky.

Celý test bude trvať 45 minút (bez prestávky) a bude pozostávať zo 70 úloh so štyrmi voliteľnými odpoveďami. V každej úlohe je len 1 odpoveď správna. Za každú správnu odpoveď získava žiak 1 bod. Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzať získať je 70.

Vedenie Súkromného gymnázia a pedagogický zbor sa tešia na stretnutie s novými uchádzačmi o štúdium na škole a prajú úspešné vykonanie prijímacích skúšok.

Ostatné informácie

Informácie o prijímacích skúškach dostanete na riaditeľstve školy na telefónnych číslach sekretariátu SG 041/72 35 315 alebo 0911 345 345, webovej stránke školy www.ssag.sk, e-mail: ssag@ssag.sk.

>>> CVIČNÝ TEST na prijímacie skúšky <<<

V Žiline, dňa 11.10.2020

PaedDr. Ľudmila Chodelková, riaditeľka školy