Maturita


Maturita 2017


Harmonogram ÚFIČ 2016
Vyhodnotenie maturít
Základné informácie o maturitách
Cieľové požiadavky na maturitné skúšky
Zoznam prihlásených žiakov na maturitnú skúšku: podľa mien,


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky - marec, apríl 2016

Predmet Forma Ročník Dátum
Slovenský jazyk a literatúra Externá časť a písomná forma internej časti 4 14. 3. 2017
Anglický jazyk Externá časť a písomná forma internej časti 5 15. 3. 2017
BIO, DEJ, GEG, CHE, FYZ, EKO, MAT Písomná forma internej časti 5 12. 4. 2017

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Predmet Jazyk MS Dátum a čas Miestnosť
Ekonomika anglický 12.4.2017, 8:00 151
Chémia anglický 12.4.2017, 8:00 151
Dejepis anglický 12.4.2017, 8:00 150
Matematika anglický 12.4.2017, 11:00 151
Biológia anglický 12.4.2017, 11:00 151
Geografia anglický 12.4.2017, 11:00 150

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (5. ročník) - 29., 30., 31. máj 2017

Predmet Jazyk MS Dátum a čas Miestnosť
Anglický jazyk slovenský
Biológia anglický
Geografia anglický
Informatika slovenský
Španielsky jazyk slovenský
Chémia anglický
Občianska náuka slovenský
Dejepis anglický
Fyzika anglický
Matematika anglický
Ekonomika anglický

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (4. ročník) - jún 2016

Predmet Jazyk MS Dátum a čas Miestnosť
Slovenský jazyk a literatúra slovenský