Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Informácie

Verejnosť
Základné informácie

Typ školy: súkromné bilingválne gymnázium
Základné dokumenty:

 • Rozhodnutie MŠ SR o zaradení SG Žilina do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2001

 • Zriaďovacia listina SG Žilina zo dňa 2.3.2001

Odbor: 7902J74 – bilingválne štúdium
Kód školy: 651030
IČO: 37804324
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 5 rokov
Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický
Povinne voliteľné jazyky:
španielsky, nemecký, francúzsky
Talentové skúšky:

 • testová forma (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, biológia, chémia, občianska náuka, dejepis, zemepis)

 • 13. apríl 2016

Záverečné skúšky:

 • maturita v  4. roč. z predmetu slovenský jazyk a literatúra

 • maturita v 5. roč. z predmetu anglický jazyk a minimálne z dvoch odborných predmetov podľa zamerania výberového štúdia žiaka.

Stravovanie:

 • zabezpečené v školskej výdajni stravy

Finančné podmienky štúdia

Finančné podmienky štúdia na Súkromnom gymnáziu sú obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí vzdelania na Súkromnom gymnáziu, v čl. 4: Platby spojené so štúdiom.

Ročný príspevok žiaka (zákonného zástupcu) na školský rok štúdia je 900,00€.
Ročný príspevok je žiak (zákonný zástupca) povinný uhradiť poskytovateľovi – Súkromnému gymnáziu - bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do pokladne na ekonomickom úseku poskytovateľa najviac v dvoch splátkach:

 • prvá splátka vo výške 360,00€ najneskôr do 15. septembra príslušného školského roku,

 • druhá splátka vo výške 540,00€ najneskôr do 15. januára príslušného školského roku.

Pri bezhotovostnom prevode žiak (zákonný zástupca) :

 • používa variabilný symbol, ktorý mu bol pridelený pri podpísaní zmluvy,

 • uvedie do správy pre prijímateľa meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú žiak navštevuje.

Okrem ročného príspevku za štúdium je žiak (zákonný zástupca)  povinný uhradiť zápisné do príslušného ročníka najneskôr do 30. júna kalendárneho roku, v ktorom dôjde k začatiu príslušného školského roku. Výška zápisného do každého ročníka je 100,00€.
V prípade vykonávania akýchkoľvek opravných skúšok alebo opravných maturitných skúšok v mimoriadnom termíne je žiak povinný zaplatiť poskytovateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred stanoveným termínom skúšky:

 • za opravnú skúšku – 16,50€

 • za opravnú maturitnú skúšku – 33,00€

Z ročného príspevku žiaka na štúdium nie je hradené:

 • stravné v školskej jedálni,

 • ubytovanie v domove mládeže,

 • lyžiarsky a plavecký výcvik.

Tieto položky sú hradené žiakom v závislosti od poskytovateľa danej služby.
Školský účet: IBAN SK7209000000000421733173

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky